طرحهاي پژوهشي تقاضا محور است كه بر حسب سفارش دستگاه اجرايي و به منظور رفع نيازهاي جامعه يا بومي سازي علوم تعريف و اجرا مي شود. منبع تامين هزينه اين پژوهش، دستگاه اجرايي و مجري آن پژوهشكده است. دستاوردهاي كاربردي طرح متعلق به سرمايه گذار و انتشار نتايج علمي آن بر عهده مجري است.