طرحهای پژوهشی برون سازمانی

طرحهای پژوهشی تقاضا محور است که بر حسب سفارش دستگاه اجرایی و به منظور رفع نیازهای جامعه یا بومی سازی علوم تعریف و اجرا می شود. منبع تامین هزینه این پژوهش، دستگاه اجرایی و مجری آن پژوهشکده است. دستاوردهای کاربردی طرح متعلق به سرمایه گذار و انتشار نتایج علمی آن بر عهده مجری است.