پژوهشهايي كه با سرمايه گذاري مشترك پژوهشكده و دستگاه اجرايي تهيه مي شود. در اين گروه پيشنهاد از يكي از دو طرف مطرح مي شود و با توافق طرفين برنامه طرح تنظيم و انجام مي گردد. گروه پژوهش مي تواند در پژوهشكده باشد يا به طور مشترك تشكيل شود. محصولات طرح به نسبت مشاركت طرفين به هر  يك از آنان تعلق دارد.
مشاركت ممكن است ميان چند دستگاه اجرايي، دانشگاهها ي داخلي يا خارجي و پژوهشكده نظر واقع گردد.