طرحهاي پژوهشي كه با اعتبارات داخلي پژوهشكده نظر انجام و نتايج آن به صورت مقاله، كتاب، كارگاه تخصصي و گزارش علمي منتشر مي شود. دستاوردهاي اجرايي اين طرحها در روند تجاري سازي پژوهشها در تعامل با دستگاههاي اجرايي به صورتهاي مختلف در  اختيار قرار مي گيرد يا به فروش مي رسد.