با شکل‌گیری رشته معماری منظر در مقطع کارشناسی ارشد در اوایل دهه 1380، دانشی نو پا به عرصه آکادمیک و حرفه‌ای کشور گذاشت. دانشی که امروز با یک دهه سابقه جایگاه ویژه‌اش را در شکل‌دهی به فضاهای شهری و سرزمینی در مقیاس‌های مختلف ثابت کرده است. شکل‌گیری این رشته جدید در گام نخست دانشجویان و به دنبال آن حرفه‌مندان و مدیران را با کمبود منابع علمی و کاربردی مواجه ساخت. گام نخست برای حل مشکل، ترجمه متون معتبر در این حوزه بود. گروه ترجمه انجمن علمی معماری منظر دانشگاه تهران به مطالعاتی در زمینه تأمین منابع علمی و حرفه‌ای دست زد که در نتیجه آن کتاب حاضر در دستور کار قرار گرفت.