درخصوص نقش‌برجسته‌های ساسانی مطالبی از گذشته تاکنون به رشته تحریر درآمده که بعضاً با نواقصی همراه است و اغلب این منابع به صورت توصیفی بوده و تحلیل و مقایسه کمتر در آنها به کار رفته است. در پژوهش حاضر سعی شده یکایک سنگ‌نگاره‌ها با سکه‌های این عصر مطابقت داده شود تا از هرگونه خطا نسبت به شناسایی شاهان ساسانی محفوظ باشد. همچنین در این گفتار به جنبه‌های نمادین و زیبایی‌شناسانه آثار نیز اشاراتی شده است.