رخداد برگزاری همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر» که اسفندماه 1390 در تهران برگزار شد تبعات مقدسی به همراه داشت. بیش از همه، رسمیت‌یافتن و رواج گفتمان شهر انسان‌محور به جای ماشین‌محور و توسعه زندگی پیاده شهری در سطح محافل مدیریتی، برنامه‌ریزی و دانشگاهی قابل توجه است. این همایش که علی‌رغم «اولین‌بودن» از سطح علمی خوب و رویکردهای متنوع و جامع‌نگر برخوردار بود توانست در طول دوره برنامه‌ریزی و اجرا و تا مدت‌ها پس از آن، فضای فرهنگی مثبتی را به نفع تفکر انسان‌محور در برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری به وجود آورد.

این کتاب در سه جلد مجموعه مقالات برگزیده همایش مذکور با محوریت «زندگی پیاده و حیات اجتماعی شهر»، «معماری فضای پیاده»، «هنر شهری در فضاهای پیاده» و «زندگی پیاده و مسئله آمد و رفت» است که پس از داوری اعضای کمیته علمی و ویرایش مجدد نویسندگان در قالب تعیین‌شده توسط مجری همایش بازنویسی و تنظیم شدند.