همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر» به عنوان نخستین گام درصدد بیان اهمیت زندگی پیاده و معرفی تجربه‌ شهرهای توسعه‌یافته در این زمینه است. افق همایش و آرمان برگزارکنندگان آن دستیابی به زمینه‌ای پایدار در برنامه‌ریزی شهری است که با درک اهمیت تعاملات اجتماعی در پایداری شهر، به توسعۀ زیربناهای آن بپردازد. در این رویکرد فضای پیاده تنها موجب انبساط خاطر شهروندان نمی‌شود، بلکه هویت اجتماعی شهر و جامعه ساکن در آن را پدید می‌آورد. به عبارت دیگر، توسعه جریان زندگی پیاده، موجب تقویت حیات مدنی در شهر می‌شود. این کتاب مجموعه 215 خلاصه منتخب از میان 634 خلاصه رسیده به دبیرخانه همایش است که توسط داوران همایش انتخاب شده است.