سال 1394 بيش از ده سال از آغاز تهيه طرح جامع تهران، که در سال 86 به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد، مي‌گذرد. از ده سال پيش که طرح جامع در دست تهيه قرار گرفت و به تدريج اشکالات رويه‌اي آن آشکار گشت،‌ گروه‌هايي از دانشگاهيان و متخصصان به روند و محتواي نتايج آن اعتراض کردند. مرور تلاش خودجوش عده‌اي از استادان دانشگاه، که با حمايت گروهي از متخصصان همراه شد و به تشکيل ده جلسه مناظره در ايسنا گذشت، مثال خوبي براي ارزيابي جايگاه نظر کارشناسي در روند تهيه طرح‌هاي توسعه شهري در ايران است. محتواي اين ده جلسه، که اغلب دست‌اندرکاران تهيه و تصويب طرح را به صورت علني يا در پشت صحنه مجبور به مداخله و اعلام نظر کرد، سند معتبري براي اثبات حاکميت روش غير علمي در تهيه طرح جامع تهران است. کتاب حاضر، خلاصه مباحث ده جلسه مناظره مذکور است. هدف از انتشار اين کتاب، توجه به اين نکته است که عقب‌ماندگي ما در شهر و معماري، نه محصول ناداني، که نتيجه اقتدارگرايي و جزم‌انديشي مديران است.