مرکز پژوهشی نظر از سال 1388 مجری همایش‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد علمی در مقیاس ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با هنر، معماری، شهر و منظر بوده که با حمایت مالی سازمان‌های مختلف به اجرا درآمده است. در این همایش‌ها متخصصان ایرانی و خارجی با ارائه مقاله و شرکت در میزگردهای تحلیلی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی همکاری داشته‌اند. نتایج این همایش‌ها به صورت کتاب مقالات، ویژه‌نامه و بیانیه منتشر شده است.

کارگاه اول: طبیعت در منظر شهری (1393). با مشارکت 1 استاد ایرانی و 2 نفر استادان فرانسوی و سویسی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “طبیعت در منظر شهری” در مجله منظر.
کارگاه دوم: فرآیند شناسی منظر خیابان (1393). با مشارکت 1 استاد فرانسوی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “رابطه میان کیفیت و کمیت شهر” در مجله منظر.
کارگاه سوم: زیبایی شناسی فضای جمعی (1393). با مشارکت 1 استاد فرانسوی. انتشارات این همایش عبارتند از: ویژه‌نامه “رابطه میان کیفیت و کمیت شهر” در مجله منظر.
کارگاه چهارم: تجسم منظر شهري(1394).با مشارکت 1 استاد فرانسوی.
کارگاه پنجم:بُعد سرزميني منظر(1394).با مشارکت 1 استاد فرانسوی.
کارگاه ششم: شهید در دو قالب:سینما و هنر شهری(1394).با مشارکت 1 استاد فرانسوی.