اسناد تاريخي از قدمت زماني مـــهـر در هزاره دوم پيش از ميلاد مي‌گويند. بيشتريــن دوام اين آيين براساس شاهنامه فردوســی به دوران فریدون شـاه می‌رسد. هرچند مظاهر آن تا به امروز حتي در بيخبري از ريشه‌ها و پیشینه آن  نزد عوام بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاي مانده است امــروز رد‌پا و نشانه‌هایی از كيش مــهـر با گذشت چند هـزاره در ميان بازمانده‌هايي از فرهنگ و تمدن ايراني آشکار است. علاوه بر اسـناد مكتوب و تاريــخ‌دار كه به يقـين دال بر اســتنباط‌ و نتيجه‌گـيري‌هاست، عناصر و بقايايي به صورت غيرمسـتقيم نیز نشانه‌اي از ماندگاري مــهـر برجای گذارده‌اند. نقش‌هایی چون نقش قالی، زبان خاموشي كه ‌توانسته مُهر مِهر برپيشاني تاريخ ايران حك كند. اين مجال به جستجوی رد آيين مهر و عناصر وابسته به آن را در ايران از طريق نقش و نگارهای فرش پرداخت.