این پژوهش آیین مهر را به روایـت شاهنامه فردوسی در قالب داستان و روایات نمادین مربوط به باورهــای مـردم ایران مورد بررسی قرار داد. از آن‌جـا که استــوره‌ها مولــد اندیشه، تخیل و دانــش نخستین اقوام باستــانی و بیانگر آرمان‌های بشــری هستند، شناخــت اساطــیر ایـــران در بازنمایی هویـــت و فرهنگ نیاکان نقش مهمی دارند؛ «مـــهـــر» استوره کهن اریایی نماد نــور و فروغ خورشیـــد و دارای ویژگی‌هایی چـون حامی راستــگویان وجنگ جویان، دشمن نیرنگ و دروغ و ایـزد عهد و پیمان است و آیین او بخش مهمی از تاریخ ایـران باستـان را تشکیل می‌داده است.