سه پاراگراف نوشتار و پنج نکته ساختاری

نقدی بر کتاب “دوازده قرن سکوت، جلد اول: برآمدن هخامنشیان”1 “دوازده قرن سکوت، جلد اول: برآمدن هخامنشیان” جلد نخست از مجموعه کتابهای “دوازده قرن سکوت” است که به رد و نفی تمامی مطالعات و دانسته های تاریخی در مورد ایران پیش از اسلام می پردازند. ناصر پورپیرار نویسنده این مجموعه کتب در پی اثبات ذهنیات […]