نقدی بر دیدگاه‌های شولتز در مفهوم سکونت

کریستیان نوربرگ شولتز در کتاب مفهوم سکونت به تعریف و تبیین مسئله سکنی‌گزینی و انواع سکونت می‌پردازد. او برای سکونت سه حالت و چهار جنبه قائل است که زیر سایه مفاهیمی چون احراز هویت و تعیین موقعیت به این جنبه‌ها می‌پردازد. کیفیت سکنی‌گزیدن از شرو…

حسن فتحی و معماری بومی

بناهای سنتی و بومی هر منطقه با توجه به ابعاد زمانه خود منطبق بر رویکردهای پایداری ساخته شده‌اند. یعنی در طول زمان تاب آورده و به زندگی خود ادامه داده‌اند. بنابراین اگر بپذیریم که معماری بازتاب کالبدی زندگی بشر است، معماری امروز و فردای ما نمی…
نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

در برنامه های درسی دانشکده های معماری ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران، درسی با عنوان معماری روستایی وجود نداشت و چون اکثریت قریب به اتفاق درسهای دانشکده های ایران از روی برنامه های درسی دانشکده های خارج از کشور الگوبرداری می شد، لذا به دلی…
نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. مســکن روســتایی در پهنه بندی ســرزمینی ایــران بــه هشــت گونه پایه طبقه بندی شــده که هریک مشتمل بر گونه های مبدل اســت. انجام مطالعات گونه شناشی مسکن روستایی د…
جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که منجر به تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه جویی فرد و جامعه وضع می گردد.