نقد کاربردی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است. سهم کم پژوهش در این جوامع، بیانگر عدم ارتباط میان علم و نیاز مردم است. […]

Journal of Bagh-e Nazar

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: Nazar Research Center Director-in-charge: Dr Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr Ahmad Pourahmad Internal managers: Dr Vahid Heydarnattaj, Dr Padideh Adelvand, Cima Kavakebi Persian editor: Cima Kavakebi                              Executive partner: Azam Boshagh English manager: Dr Fatemeh Khozaei Layout: Azam Boshagh Distribution: Hamid Nazari   Editorial board […]

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

  Domaine scientifique : Recherches théoriques en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Ahmad POURAHMAD Direction générale : Dr. Vahid HEYDARNATTAJ, Padideh ADELVAND, Cima KAVAKEBI Responsable de rédaction persane : Cima KAVAKEBI Responsable exécutif : […]

REVUE MANZAR

Domaine scientifique : Recherche théorique en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Seyed Amir MANSOURI Direction générale : Dr. Ayda ALE-HASHEMI, Farnoush POURSAFAVI Responsable de rédaction persane : Cima KAVAKEBI Responsable de rédaction anglaise : […]

Journal of MANZAR

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: NAZAR research center Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr. Seyed Amir Mansouri Publication manager of the research center: Padideh Adelvand Internal managers: Dr. Ayda Aleh Hashemi, Farnoosh Poursafavi Persian editor: Sima Kavakebi                              English manager: Dr. Fatemeh Khozaei Distribution: Hamid Nazari   Editorial board […]

Journal of Art and Civilization of the Orient

Publishing field: Science and History of Art Concessionaire: NAZAR research center Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr. Shohreh Javadi Publication manager of the research center: Padideh Adelvand Executive partner: Sareh Jozmand English manager: Dr. Fatemeh Khozaei Distribution: Hamid Nazari   Editorial board Dr. Bahram Ajorloo, Dr. Azartash Azarnoosh, Dr. Alaeddin Azari, Dr. Majid Sarsangi, […]

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

Domaine scientifique : Etudes et histoire de l’art Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Shohreh JAVADI Direction générale : Padideh ADELVAND Responsable exécutif : Sareh JORMAND Responsable de rédaction anglaise : Dr. Fatemeh KHOZAEI Distribution : Hamid NAZARI   […]