نقد کاربردی

نقد کاربردی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع نیازهای مردم در راه رشد و کمال به کارگرفته شود. مشکل بزرگ کشورهای در حال رشد، عدم تناسب علوم رایج در دانشگاه‌های آنها با نیازهای جاریشان است. سهم کم پژوهش در این جوامع، بیانگر عدم ارتباط میان علم و نیاز مردم است….

پیرامون کنکور دکتری معماری

پیرامون کنکور دکتری معماری

علی جاودانی، پژوهشگر دکتری، دانشگاه هنر تهران. سخن از جستجوی نظم و عدالت، آن‌هم در سیستمی که مبنای عدالتش آزمونی است که یک ماشین، ماشین تصحیح پاسخنامه، ماشینی که نخست برای خواندن کارت پانچ کارخانه‌ها ساخته شده است شاید چندان به‌جا به نظر نرسد؛ اما چه می‌شود کرد؟ یا باید نشست و نگاه کرد، یا…

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر

  باغ نظر، مجله علمی تأییدشده از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که از سال ۱۳۸۲ از سوی پژوهشکده نظر منتشر می‌شود. درحال حاضر فعال‌ترین و پرمخاطب‌ترین مجله علمی در زمینه پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی است. هدف مجله انتشار جدید‌ترین دستاوردهای پژوهشگران متکی بر منابع علمی و…

Journal of Bagh-e Nazar

Journal of Bagh-e Nazar

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: Nazar Research Center Director-in-charge: Dr Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr Ahmad Pourahmad Internal managers: Dr Vahid Heydarnattaj, Dr Padideh Adelvand, Cima Kavakebi Persian editor: Cima Kavakebi                              Executive partner: Azam Boshagh English manager: Dr Fatemeh Khozaei Layout: Azam Boshagh Distribution: Hamid Nazari   Editorial board…

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

  Domaine scientifique : Recherches théoriques en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Ahmad POURAHMAD Direction générale : Dr. Vahid HEYDARNATTAJ, Padideh ADELVAND, Cima KAVAKEBI Responsable de rédaction persane : Cima KAVAKEBI Responsable exécutif :…

REVUE MANZAR

REVUE MANZAR

Domaine scientifique : Recherche théorique en art, architecture et urbanisme Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Seyed Amir MANSOURI Direction générale : Dr. Ayda ALE-HASHEMI, Farnoush POURSAFAVI Responsable de rédaction persane : Cima KAVAKEBI Responsable de rédaction anglaise :…

مجله علمی – ترویجی منظر

مجله علمی – ترویجی منظر

منظر (Landscape/Paysage) به مثابه دانشی جدید در ارتباط با مکان زندگی انسان، تحولی بنیادی در طراحی و مدیریت محیط زیست، شهر و معماری ایجاد کرده است. تعریف منظر به عنوان یک کلیت عینی ـ ذهنی انقلابی در شناخت پدیده‌های دنیای مدرن ایجاد کرده که آن را در کانون مباحث مربوط به مکان و فضا قرار…

Journal of MANZAR

Journal of MANZAR

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and urban planning Concessionaire: NAZAR research center Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr. Seyed Amir Mansouri Publication manager of the research center: Padideh Adelvand Internal managers: Dr. Ayda Aleh Hashemi, Farnoosh Poursafavi Persian editor: Sima Kavakebi                              English manager: Dr. Fatemeh Khozaei Distribution: Hamid Nazari   Editorial board…

مجله هنر و تمدن شرق

مجله هنر و تمدن شرق

مشرق زمین گاهواره تمدن بشر است؛ این اعتقاد مشهوری است که در منابع متعدد تاریخی و فرهنگی تصریح شده است. لکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و محدوده آن نیز روشن نیست. ایران، خاورمیانه، چین و کشورهای همسایه، هند، مصر، آسیای کوچک (میانه) و شمال آفریقا مشهورترین سرزمین‌های آن به شمار می‌روند. زندگی در…

Journal of Art and Civilization of the Orient

Journal of Art and Civilization of the Orient

Publishing field: Science and History of Art Concessionaire: NAZAR research center Director-in-charge: Dr. Seyed Amir Mansouri Editor-in-chief: Dr. Shohreh Javadi Publication manager of the research center: Padideh Adelvand Executive partner: Sareh Jozmand English manager: Dr. Fatemeh Khozaei Distribution: Hamid Nazari   Editorial board Dr. Bahram Ajorloo, Dr. Azartash Azarnoosh, Dr. Alaeddin Azari, Dr. Majid Sarsangi,…

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

Domaine scientifique : Etudes et histoire de l’art Fondateur : Centre de Recherche NAZAR Directeur de la publication / Président : Dr. Seyed Amir MANSOURI Rédacteur en chef : Dr. Shohreh JAVADI Direction générale : Padideh ADELVAND Responsable exécutif : Sareh JORMAND Responsable de rédaction anglaise : Dr. Fatemeh KHOZAEI Distribution : Hamid NAZARI  …