نوشته‌ها

نقد کاربردی

مهمترین رسالت متخصصان، خدمت به جامعه خود است. علم باید در جهت رفع ن…

Journal of Bagh-e Nazar

/
Publishing field: Theoretical research in art, architecture and…

REVUE BÂGH-E NAZAR (JARDIN DE LA VISION)

/
  Domaine scientifique : Recherches théoriques en art, architecture e…

Journal of MANZAR

Publishing field: Theoretical research in art, architecture and…

REVUE MANZAR

Domaine scientifique : Recherche théorique en art, architecture …

Journal of Art and Civilization of the Orient

/
Publishing field: Science and History of Art Concessionaire:…

JOURNAL D’ART ET DE CIVILISATION DE L’ORIENT

/
Domaine scientifique : Etudes et histoire de l’art Fondateur :…

برگه‌ها

ماهنامه علمی باغ نظر

ماهنامه علمی باغ نظرباغ نظر، نشریه علمی تأییدشده از سوی کمیسیون…

فصلنامه علمی منظر

فصلنامه علمی منظرمنظر (Landscape/Paysage) به مثابه دانشی جدی…

فصلنامه علمی هنر و تمدن شرق

فصلنامه علمی هنر و تمدن شرقبا اینکه اعتقاد مشهور «مشرق زمین، گاه…