گروه گردشگری فرهنگ

گروه گردشگری فرهنگ

صنعت گردشگری در دنیای امروز ابعاد گسترده‌تری نسبت به تعاریف قدیمی آن یافته است. تکیه اصلی در تعریف قدیمی آن بر جابجایی مکانی و ترک اقامتگاه اصلی بوده است. دیدگاه‌های نوین در مورد گردشگری، ظرفیت‌های آن به عنوان مقوله فرهنگی و ارتباطی را با عمق بیشتری نشان داد. این نظریه‌ها به نوبه خود برای گردشگری، نقش‌های جدیدی در روند تکامل و توسعه اجتماعی تعریف کرد که ظرفیت آن برای آموزش‌های اجتماعی و تعمیق روابط فرهنگی در یک جامعه و میان جوامع گوناگون از آن جمله است. گروه گردشگری با ترکیبی از صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه و در راستای تأمین اهداف فوق برنامه‌ریزی شده که توسعه علمی گردشگری و ارتباط آن با صنعت گردشگری را به دنبال دارد. این گروه با محوریت گردشگری ذهنی در تلاش است از طریق تولید و توسعه ادبیات علمی این رشته، زمینه ارتقای آموزش و حرفه گردشگری در ایران را فراهم آورد.

مدیر گروه

اعضای گروه

 • دکتر کلود مسو / استاد تاریخ هنر claude.massu@ univ-paris1.fr
 • محمد حسین ایمانی / دانشیار اقتصاد گردشگری mohammad.h.imani@gmail.com
 • علی یاران/دانشیار معماری yaran400@yahoo.com
 • بهرام آجورلو/ استادیار باستان‌شناسی bahram.ajorloo@yahoo.com
 • فریدون آورزمانی/ استادیار باستان‌شناسی f.avarzamani@yahoo.com
 • آرش زاهدان/ مربی معماری azahedan@yahoo.com
 • سعید شفیعا / مربی مدیریت گردشگری s.shafia@usc.ac.ir
 • دکتر مهرداد سلطانی / استادیار معماری  m_soltani@znu.ac.ir
 • دکتر پدیده عادلوند / مربی پژوهش هنر padideh_adelvand@yahoo.com
 • احمدرضا شیخی ahmad.sheikhi@gmail.com
 • آنیتا صالح a.saleh@nazar.ac.ir
 • مهدیه بد Mahdieh_bod@yahoo.com

این نوشته ارسال شده در گروه های پژوهشی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Tourism of Culture Group

Tourism of Culture Group

Today, the tourism industry has gained far wider dimensions than the old definitions, which instead insisted on local displacement and the remoteness of the inhabitant from his / her main place of residence. The new visions of tourism are a more in-depth cultural and relational approach, giving it a new role in the process of development and social development, including its potential for social education, deepening of cultural relations within one and the same society, is a perfect example. Through the grouping of theorists and scientific personalities in the field, the research group on Tourism aims to establish the link between the scientific development of tourism and the tourism industry through the objectives mentioned earlier. Adopting a subjective tourism approach, this research group intends to develop a scientific vocabulary of the field in order to improve both pedagogical and professional qualities.

 

Chairman

 

Members


این نوشته ارسال شده در Research groups. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Groupe de Recherche sur le Tourisme de la culture

Groupe de Recherche sur le Tourisme de la culture

L’industrie du tourisme a acquit aujourd’hui des dimensions bien plus vastes que les définitions anciennes qui insistait plutôt sur le déplacement local et l’éloignement de l’habitant de son lieu de résidence principale. Or, les nouveaux points de vue à l’égard du tourisme consistent en une approche culturelle et relationnelle davantage approfondie, lui attribuant un rôle nouveau dans le processus d’évolution et du développement social dont sa potentialité en matière d’éducation sociale et d’approfondissement des relations culturelles au sein d’une même société ou entre plusieurs, en est un exemple parfait. Par le regroupement de théoriciens et de personnalités scientifiques du domaine, le groupe de recherche sur le Tourisme vise d’établir le lien entre le développement scientifique du tourisme et l’industrie du tourisme à travers les objectifs évoqués plus tôt. Adoptant une approche de tourisme subjectif, ce groupe de recherche envisage d’élaborer un vocabulaire scientifique du domaine en vue d’en améliorer aussi bien les qualités pédagogiques que professionnelles.

 

 Directeur 

 

Membres


این نوشته ارسال شده در Groupes de recherche. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.