گروه معماری منظر و محیط

گروه معماری منظر و محیط

منظر، محصول شناخت جدید انسان از محیط است؛ پدیده‌ای عینی ـ ذهنی که از تعامل انسان، تاریخ و طبیعت نشأت می‌گیرد. یافته‌های نوین در تعریف «مکان» علاوه بر ایجاد دگرگونی‌های عظیم در رشته‌ها و حرفه‌های مرتبط با آن همچون معماری و شهرسازی موجب پیدایش رشته‌های جدیدی شد که نگاه و شرایط زندگی انسان امروز نیازمند آن است. منظر و رشته‌های وابسته به آن حوزه دانشی جدیدی است که به دلیل انطباق با ادراک و علوم انسان امروز از مکان و نیازهای او به سرعت در حال گسترش است. گروه پژوهشی “معماری منظر و محیط” با تعریف پژوهش‌های مختلف بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و ارتباط با مراکز بزرگ علمی دنیا درنظر دارد به ارایه تعاریف علمی و توسعه دانشگاهی و حرفه‌ای رشته بپردازد.

مدیر گروه

اعضای گروه

 • دکتر مهدی شیبانی، استاد معماری/ استاد معماری  m-sheibani@cc.sbu.ac.ir
 • دکتر محمدجواد ثقفی/ استاد معماری /msaghafi@ut.ac.ir
 • ایو لوژنبول، استاد جغرافیا/ استاد جغرافیا مدیر پژوهش در مرکز پژوهش‌های فرانسه yves.lujinbuhl@univ-paris1.fr
 • دکتر محسن فیضی / دانشیار معماری منظر- فضای سبز  mfaizi@iust.ac.ir
 • مجتبی انصاری، دانشیار معماری/ دانشیار معماری Ansari_m@modares.ac.ir
 • مهدی زندیه، دانشیار معماری منظر/ استادیار معماری (معماری منظر) mahdi_zandieh@yahoo.com
 • احمدعلی فرزین، استادیار معماری/ دانشیار معماری    aafarzin_673@yahoo.com
 • حشمت اله متدین، استادیار تاریخ هنر/ استادیار تاریخ معماری و هنر  hmotedayen@yahoo.com
 • وحید حیدرنتاج، استادیار معماری / استادیار معماری  v_nattaj@yahoo.com
 • امین حبیبی، استادیار معماری / استادیار معماری aminhabiby1980@yahoo.com
 • محمد آتشین‌بار، مربی معماری منظر / استادیار معماری منظر babak.atashinbar@gmail.com
 • آیدا آل هاشمی، مربی معماری منظر / استادیار معماری منظر Ayda_alehashemi@yahoo.com
 • مریم‌السادات منصوری / مربی معماری منظر maryamansouri@gmail.com
 • دکتر سیدمحمدباقر منصوری / مربی معماری منظر smb.mansouri@gmail.com
 • دکتر سیده نفیسه موسویان/ مربی معماری منظر nafisehmousavian@gmail.com
 • دکتر فرنوش مخلص/ مربی معماری منظر farnooshmokhles@ymail.com
 • دکتر مریم محسنی / مربی معماری منظر Maryam.mohseni.m@gmail.com


این نوشته ارسال شده در گروه های پژوهشی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Landscape and Environmental Architecture Group

Landscape and Environmental Architecture Group

Landscape is the product of the new knowledge of the cosmos by humans; an objective-subjective phenomenon that arises from the interaction of man, history and nature. New findings on the definition of “place” alongside massive changes in the disciplines of architecture and urbanism have produced new disciplines necessary for our present conditions of life. The landscape and the disciplines connected with it present a new field of science which, thanks to the adaptation of man today to perception and his knowledge of the environment, is in perpetual growth. The Landscape and Environment Research Group intends to provide scientific definitions and establish the academic and professional development of these disciplines through the identification of fundamental, developmental and applicable research and in relation to the world’s scientific centers.

 

Chairman

 

Members


این نوشته ارسال شده در Research groups. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

L’Architecture du Paysage et de l’ Environnement

L’Architecture du Paysage et de l’ Environnement

Le paysage est le produit de la nouvelle connaissance du cosmos par les humains ; un phénomène objectif-subjectif qui surgit de l’interaction de l’homme, de l’histoire et de la nature. Les nouvelles conclusions sur la définition du « milieu » à côté des changements massifs dans les disciplines relatives à l’architecture et à l’urbanisme ont produit de nouvelles disciplines nécessaires à nos conditions actuelles de vie. Le paysage et les disciplines liées à celui-ci présentent un nouveau domaine de science qui, grâce à l’adaptation de l’homme d’aujourd’hui à la perception et à sa connaissance du milieu, est en croissance perpétuelle. Le groupe de recherche du Paysage et de l’Environnement compte fournir les définitions scientifiques et mettre en place le développement universitaire et professionnel de ces disciplines par la détermination des recherches fondamentales, développementales et applicables et en relation avec les centres scientifiques du monde.

 

 Directeur

 

Membres


این نوشته ارسال شده در Groupes de recherche. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.