گروه مطالعات فضا و محیط

گروه مطالعات فضا و محیط

گرایش عمومی این گروه در مطالعات محیط و فضای زیست انسان‌ساخت، وحدت‌گرایی ساختاری پویاست. برای تحقق‌بخشیدن به این هدف، این مجموعه ضمن تبیین ایده‌ای برخاسته از بیان‌های فلسفی کل‌نگر و گسترش مباحثی چون توسعه پایدار و فرهنگ‌مدارانه محیط، رابطه متقابل ارگانیک انسان و محیط (در مقابل رابطه مکانیکی)، توسعه محیط با گرایش‌های مشارکت‌جویانه، ارتقای کیفیت محیط و فضای زیست انسان، تبیین تعاریف جدید از محیط و فضا و ترویج دیدگاه توسعه محیط به عنوان بخشی از توسعه انسانی و نهایتاً تبیین و ترسیم چارچوب‌های تمدن جدید برای جامعه و کشور ایران، به پژوهش و آموزش (فرهنگ‌سازی) در سطوح راهبردی، کاربردی و اجرایی می‌‌پردازد.

مدیر گروه

اعضای گروه

 • داراب دیبا استاد معماری / استاد معماری darabdiba@gmail.com
 • آن اسگارد استاد منظر/ استاد دانشگاه ژنو سوییس anne.esgard@unige.ch
 • دکتر ژان ژاک ترن / استاد معماری و طراحی شهریjjterrin@gmail.com
 • محمدرضا مثنوی/ دانشیار معماری masnavim@ut.ac.ir
 • دکتر محمد قاری پور / دانشیار معماری منظر mohammad.gharipour@morgan.edu
 • شریف مطوف/ استادیار برنامه‌ریزی شهری sm_1332@yahoo.com
 • دکتر حمیدرضا ابراهیمی / استادیار طراحی شهری hr.ebrahimi@yahoo.com
 • رضا خیرالدین / استادیار شهرسازی reza_kheyroddin@iust.ac.ir
 • مهرداد کریمی مشاور/ استادیار معماری mkmoshaver1@gmail.com
 • محمود قلعه نویی، استادیار طراحی شهری / استادیار آسیب شناسی بافت و ابنیهm.ghalehnoee@aui.ac.ir
 • محمود تیموری، مربی معماری/ استادیار معماری منظر mteimoury@gmail.com
 • محمد صالح شکوهی،
 • امید ریسمانچیان / استادیار معماری منظر  omid.rismanchian@gmail.com
 • محمدرضا مهربانی / استادیار معماری منظرm.mehrabanigolzar@gmail.com


این نوشته ارسال شده در گروه های پژوهشی. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Architectural space and Environmental studies Group

Architectural space and Environmental studies Group

The general field of the department consists in studies of dynamic, structurally uniform, man-made environment and space. To make the goal come true, the group attempts to deepen the discussions such as sustainable and culture-based environment expansion, mutual and organic relationship between human and environment (as opposed to a mechanical relationship), to expand the environment with participatory attitudes, to promote the quality of human environment and living space, to explain new accounts on environment and space, to promote environment expansion perspective as part of human development, as well as explaining ideas inspired by the foundations of a holistic philosophy, and eventually elaborating and developing the frameworks of the new civilization for the society and country of Iran.

 

 Chairman

 

Members

 

 


این نوشته ارسال شده در Research groups. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Etude de l’Espace et de l’Environnement

Etude de l’Espace et de l’Environnement

L’orientation générale de ce groupe de recherche sur l’espace et l’environnement vital construit par l’homme consiste à unifier une structure dynamique. Pour atteindre cet objectif, le centre tente de déployer les activités suivantes tout en étalant la recherche et l’éducation dans les domaines stratégiques, pratiques et exécutives : l’implantation d’une idée découlée des théories philosophiques totalitaires, le déploiement des discours tels que le développement durable et culturel de l’environnement, l’interrelation organique de l’homme et de l’environnement (en opposition à la relation mécanique),  le développement de l’environnement avec des tendances participatives, l’évolution de la qualité de l’environnement et de l’espace vital humain, l’implantation des nouvelles définitions de l’espace et de l’environnement, l’instruction de l’approche du développement de l’environnement en tant que composante du développement humain, la mise en place des cadres de la nouvelle civilisation pour la société iranienne.

 

 Directeur

 

Membres

 


این نوشته ارسال شده در Groupes de recherche. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.