نمایشگاه گروهی عکس «منظر بومی مراکش»

,
عکس‌های این مجموعه، منتخب عکس‌های یک گروه پژوهشی است که در طرح مطالعاتی منظر بومی مراکش به مدت 6 ماه در سال 95 مشارکت داشتند. 17 روز از این دوره صرف مسافرت به مراکش و مشاهده شهر آن شد. این مجموعه از میان چند هزار عکس با سه معیار کیفیت عکس، تنوع م…