آنچه در ترجمه و تألیف کتاب‌های مرتبط با برنامه‌ریزی راهبردی برای شهرها به عنوان هدف اصلی دنبال می‌شود، غنی‌سازی ادبیات مربوطه است. متأسفانه هنوز در ایران منابع مرتبط با این گونه برنامه‌ریزی به حد کافی در دسترس علاقمندان وجود ندارد. از آنجا که عدم وجود منابع قابل اعتماد در این عرصه ممکن است به نوعی باعث انحراف در روند به‌کارگیری روش برنامه‌ریزی توسعۀ راهبردی شود، مجموعه‌ای از منابع (ترجمه و تألیف) در این راستا در دستور کار گروهی از علاقه‌مندان به این موضوع قرار گرفته است. این کتاب نیز یکی از این منابع است که فرایند و نتایج حاصل از برنامه‌ریزی توسعۀ راهبردی شهر سیدنی در کشور استرالیا را معرفی می‌کند. مشخصاً در اینجا، هدف، تقلید صرف از برنامۀ توسعۀ راهبردی شهر سیدنی در ایران نیست، بلکه آنچه مهم است نحوۀ کار، موضوع‌های مورد توجه و مورد مطالعه، رویکرد خاص برخورد با ابعاد مختلف سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانۀ شهر و همین‌طور نتایج حاصل و نحوۀ ارائه آنهاست.