با اینکه اعتقاد مشهور «مشرق زمین، گاهواره تمدن بشر» در منابع متعدد تاریخی و فرهنگی تصریح شده، لکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و محدوده آن نیز روشن نیست. ایران، خاورمیانه، چین و کشورهای همسایه، هند، مصر، آسیای کوچک (میانه) و شمال آفریقا مشهورترین سرزمین‌های آن به شمار می‌روند. زندگی در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی «شرق»، بی‌آن‌که مفهوم دقیق آن بیان شده باشد، پژوهشکده نظر را بر آن داشت تا از سال ۱۳۹۲ اقدام به انتشار مجله علمی و دوزبانه هنر و تمدن شرق (JACO) کند. بازخوانی هنر و تمدن شرق بر پایۀ منابع اصیل، به روش علمی و به دست متفکران و محققان شرقی، سیاست اصلی مجله در تعقیب هدف خود است. مجله هنر و تمدن شرق در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های خود قصد دارد بتواند جوامع مختلف به ویژه غربی را از خوانش‌های شرقی هنر و تمدن جهان شرق آشنا سازد. ثبت در پایگاه‌های نمایه‌کننده علمی و حضور گسترده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به دنبال دوزبانه بودن، برخورداری از هیئت تحریریه متخصص و بین المللی، نظم در انتشار به دو صورت چاپی و الکترونیکی از جمله سیاست‌های آن به شمار می‌رود.

زمینه انتشار: علوم و تاریخ هنر سرزمین‌های شرق
صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
مدیر مسئول: دکتر شهره جوادی
سردبیر: دکتر آذرتاش آذرنوش

 گروه دبیران (هیئت تحریریه)

  • دکتر علاء‌الدین آذری
  • دکتر بهرام آجورلو
  • دکتر احمدعلی فرزین
  • دکتر مجید سرسنگی
  • دکتر سعید حقیر
  • دکتر الستر نورتج
  • دکتر ساندرا اوب لورن
  • دکتر ایلزده اشتورکنبوم
  • دکتر حسین یورتاش